Ochrana osobných údajov - TARIN reklamná agentúra

Dôležité upozornenie! Neponúkame na internete ani na sociálnych sieťach žiadnu prácu! Niekto dlhodobo zneužíva meno našej firmy.
Prejsť na obsah

Ochrana osobných údajov

Obchodné meno
TARIN s.r.o.
Obchodný register Okresného súdu Prešov
Vložka číslo:  18492/P
Sídlo:
Slnečná 995/12
Ľubica 059 71
Prevádzkarne
05971 Ľubica, Slnečná 995/12
Polianky 9, Bratislava
1.Rozsah
 
Obchodné meno
TARIN s.r.o.
Slnečná 995/12
05971 Ľubica
Prevádzkarne
Slnečná 995/12, Ľubica a Polianky 9 Bratislava  považuje ochranu informácií a údajov, ktoré jej boli zverené, za súčasť svojej firemnej zodpovednosti. Zásady ochrany údajov, ako je napríklad minimalizácia údajov, ich transparentnosť a bezpečnosť.
Rovnako je potrebné poskytnúť dostatočné informácie osobám, ktoré majú záujem o podrobnejší prehľad. Všetky nižšie uvedené informácie sa týkajú využívania digitálnych služieb prostredníctvom osobných počítačov (PC), smartfónov, tabletov a všetkých ostatných mobilných alebo stacionárnych koncových zariadení, ktoré je možné pripojiť k internetu.

Prosíme vás, aby ste si naše Zásady ochrany súkromia pozorne prečítali. Ak k nim budete mať nejaké otázky alebo pripomienky, môžete ich kedykoľvek poslať na e-mailovú adresu uvedenú na stránke tarin@tarin.sk
 
 
2.Kontaktné údaje a prevádzkovateľ
 
Pokiaľ máte nejaké otázky alebo chcete nárokovať uplatnenie svojich práv v niektorom z uvedených prípadov, obráťte sa na nás.
TARIN s.r.o.
Slnečná 995/12
05971 Ľubica
 
 3. Definície
 
Osobné údaje: všetky údaje, ktoré sa môžu týkať dotknutého subjektu – najmä meno subjektu údajov, identifikačné číslo, ako aj jedna alebo viac informácií charakterizujúcich jeho/jej fyzické, fyziologické, mentálne, ekonomické, kultúrne alebo sociálne atribúty - a akékoľvek závery týkajúce sa subjektu údajov, ktoré je možné vyvodiť z týchto údajov.
 
Špeciálne citlivé údaje: osobné údaje o rasovom pôvode alebo etnickom pôvode, politických názoroch alebo členstve v politickej strane, o náboženskom alebo inom svetonázore, o členstve v odborových organizáciách, o sexuálnom živote, ako aj osobné údaje o zdravotnom stave, patologickej vášni a údaje o záznamoch v trestnom registri.
 
Súhlas: dobrovoľné a špecifické vyjadrenie zámeru subjektu údajov, ktoré je založené na správnych informáciách a ktorým subjekt údajov poskytuje jasný a jednoznačný súhlas na spravovanie osobných údajov komplexne, alebo pre jednotlivé operácie;
 
Námietka: vyhlásenie subjektov údajov, v ktorých namietajú voči spravovaniu svojich osobných údajov a žiadajú o ukončenie spravovania údajov a/alebo vymazanie spravovaných údajov;
 
Správca údajov: fyzické alebo právnické osoby alebo organizácie, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ktorí alebo ktoré určujú účel spravovania údajov vlastnými silami alebo spoločne s inými, a vytvárajú a prijímajú rozhodnutia týkajúce sa spravovania údajov (vrátane použitého zariadenia), alebo poverili spracovateľa údajov prijímať takéto rozhodnutia;
 
Správa údajov: odhliadnuc od použitého postupu; akákoľvek operácia alebo všetky operácie vykonané s údajmi, najmä ak ide o  zber, zaznamenávanie, systematizáciu, skladovanie úpravu, aplikovanie, dotazovanie, prenos, zverejnenie, harmonizáciu alebo prepojenie, zablokovanie, vymazanie a zničenie údajov, ako aj prevenciu ďalšieho použitia takýchto údajov, fotografovanie, audio alebo vizuálne zaznamenanie, ako aj zaznamenanie fyzických atribútov vhodných na identifikáciu
 
Prenos údajov: poskytnutie prístupu niektorým tretím stranám k údajom;
 
Zverejnenie: poskytnutie prístupu širokej verejnosti k údajom;
 
Vymazanie údajov: zničenie údajov takým spôsobom, že ich obnova už nie je možná;
 
Označovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom za účelom ich rozlišovania;
 
Zablokovanie údajov: pridelenie identifikačného označenia k údajom, aby sa na určitú dobu alebo navždy zablokovalo ich spravovanie;
 
Spracovanie údajov: vykonanie akýchkoľvek technických úloh súvisiacich s operáciami spravovania údajov, bez ohľadu na spôsob a zariadenie použité na výkon takýchto činností, ako aj bez ohľadu na  miesto aplikácie, za predpokladu, že úlohy sa týkajú údajov;
 
Spracovateľ údajov: fyzické alebo právnické osoby a/alebo organizácie bez právnej subjektivity, ktorí alebo ktoré vykonávajú spravovanie údajov na základe zmluvy so správcom údajov - vrátane zmlúv uzatvorených v súlade s právnymi predpismi;
 
4.Vaše práva
 
Ako dotknutá osoba máte nárok kedykoľvek voči nám uplatniť svoje práva. Pokiaľ budú splnené zákonom stanovené požiadavky, pôjde o tieto práva:
 
   
 • právo na prístup k údajom v súlade s článkom 15 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 
Žiadosť o poskytnutie informácii
 
Aby sme mohli vybaviť vašu písomne podanú žiadosť, sme povinní dôkladne overiť vašu totožnosť. Vyhradzujeme si právo požadovať ďalšie informácie alebo doklad totožnosti, a to podľa stupňa závažnosti daných údajov. Tento postup slúži predovšetkým na ochranu údajov pred neoprávneným prístupom tretích strán.
 
   
 • právo na opravu v súlade s      článkom 16 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 •  
 • právo na vymazanie v súlade s      článkom 17 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 •  
 • právo na obmedzenie spracúvania      v súlade s článkom 18 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 •  
 • právo na prenosnosť údajov v      súlade s článkom 20 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR);
 
Žiadosť o prenos údajov
 
   
 • právo namietať/odvolať svoj      súhlas v súlade s článkom 21 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov      (GDPR);
 •  
 • právo podať sťažnosť dozornému      orgánu v súlade s článkom 77 všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov      (GDPR).
 
Upozorňujeme tiež, že si vyhradzujeme právo nevybaviť žiadosti, ktoré sú nadmerné alebo ktoré nám budú doručené bez príslušného dokladu totožnosti. O tejto skutočnosti vás budeme písomne informovať.
 
5.Podrobnosti o vašich právach
 
Prístup, prenosnosť údajov
 
Kedykoľvek máte právo na bezplatné potvrdenie o údajoch, ktoré spracúvame a ktoré sa vás týkajú. Okrem toho máte právo na prenos údajov, ktoré ste nám poskytli, buď vám osobne, alebo prevádzkovateľovi tretej strany.

Ak si želáte zaslať potvrdenie týkajúce sa vašich údajov, ktoré spracúvame, alebo ak požadujete prenos týchto údajov, kontaktujte nás písomne na adrese tarin@tarin.sk

Upozorňujeme, že môžeme prenášať len tie údaje, ktoré sú založené na poskytnutom súhlase alebo na zmluve.
 
 
Oprava, výmaz a obmedzenie
 
Na základe vašej žiadosti opravíme, zablokujeme alebo odstránime údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré boli spracované, pod podmienkou, že tomu nebránia iné zákonné ustanovenia (napríklad povinnosť uchovávať údaje vyplývajúca zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník alebo zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Kontaktujte nás písomne na adrese tarin@tarin.sk

Odvolanie súhlasu/námietka
 
Ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať formou krátkeho písomného oznámenia. Kontaktujte nás písomne na adrese tarin@tarin.sk

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu tarin@tarin.sk alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.

Ak sa chcete odhlásiť od odberu bulletinu, na konci bulletinu nájdete príslušné prepojenie. Zaregistrovaní používatelia môžu zrušiť svoju registráciu na odber bulletinu v časti „Moje konto“ na adrese tarin.sk

Ak chcete vzniesť námietku proti funkciám anonymnej webovej analýzy a sledovania s účinnosťou do budúcnosti, môžete tak urobiť prostredníctvom panela na udelenie súhlasu.
 
Upozorňujeme, že toto odvolanie súhlasu zabráni len získavaniu údajov na účely webovej analýzy priamo na webovej lokalite. Informácie súvisiace s osobnou analýzou údajov o používaní a nákupoch, ktoré presahujú vyššie uvedený rámec, nájdete tu. Proti tejto analýze údajov môžete vzniesť námietku formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu tarin@tarin.sk
 
 
6.Bezpečnosť údajov
 
V rámci prenosu údajov, napríklad pri zadávaní údajov zákazníka do formulára objednávky alebo kontaktného formulára, ako aj v priebehu prijímania nových zamestnancov, ponúkame postup s použitím bezpečnostného protokolu SSL (SecureSocketLayer) spolu s 256-bitovým šifrovaním.

Prenos zašifrovaných údajov rozpoznáte podľa obrázka zatvoreného kľúča alebo symbolu zámky v dolnej časti prehliadača.

Uplatňujeme najvyššiu úroveň opatrnosti a štandardov zabezpečenia v záujme ochrany osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo stratou. Zdôrazňujeme, že prenos údajov cez internet (napríklad pri e-mailovej komunikácii) môže znamenať bezpečnostné riziká. Nie je možná úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán.
 
 
Ďalšie podrobnosti
 
Zabezpečenie v priebehu platieb
 
TARIN s.r.o.  ponúka  platby v hotovosti. (registračná pokladnica) alebo prevodom na bankový účet.Všetky platobné metódy sú komplexne chránené vyššie uvedenými bezpečnostnými normami.
 
Kontaktný formulár
 
Účelom kontaktného formulára je ponúknuť jednoduchý spôsob, ako kontaktovať spoločnosť, pokiaľ na nás máte nejaké otázky. Informácie, ktoré uvediete v kontaktnom formulári, sú vo všeobecnosti dobrovoľné. Informácie, ktoré sa vás týkajú, spracujeme na účely odpovede na zaslané otázky.

TARIN s.r.o.uchováva informácie, ktoré sú nutné v súlade s obchodnými a daňovými právnymi predpismi, v období stanovenom zákonom. V tomto období (spravidla desať rokov) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy, na účely finančného a daňového overenia a s cieľom vyjasniť prípadnú trestnú činnosť. Okrem prípadov, keď sa na vás vzťahujte zákonom stanovené obdobie uchovávania údajov, budú vaše údaje odstránené po dosiahnutí účelu spracúvania.
 
 
7.Prenos údajov
 
TARIN s.r.o nezverejňuje vaše údaje tretím stranám na komerčné účely (predaj, prenájom).

Pokiaľ budú vaše údaje spracúvané poskytovateľmi služieb, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb zákazníkom, doručovaní našich výrobkov a tvorbe a zasielaní reklamných materiálov, rozsah prenesených údajov bude obmedzený na nutné minimum.
Údaje sa prenášajú v zašifrovanej podobe.

Výberu partnerov v rámci spracúvania sprostredkovateľom venujeme veľkú pozornosť a naši partneri sú v súlade s článkom 28 nariadenia GDPR povinní zaobchádzať s vašimi údajmi dôveryhodným spôsobom a dodržiavať naše vlastné normy týkajúce sa ochrany údajov. Naši partneri nesmú prenášať údaje našich zákazníkov tretím stranám na účely priameho marketingu, ani tieto údaje nesmú sami používať na komerčné účely.

Spolupracujeme tiež so zmluvnými partnermi a spolupracovníkmi. Pokiaľ poskytneme vaše údaje zmluvným partnerom alebo spolupracovníkom s cieľom vybavenia vašej objednávky, s cieľom plniť zmluvu, budeme vás o tom samostatne informovať. Spolupracovníkov si starostlivo vyberáme. Naši spolupracovníci nesmú prenášať údaje našich zákazníkov tretím stranám na účely priameho marketingu. Naši spolupracovníci môžu spracúvať údaje, ktoré sa postupujú takýmto spôsobom, len na účely vybavenia vašej objednávky.
 

V rámci spracúvania poskytujeme vaše údaje týmto adresátom:
 
·        informačné orgány, agentúry na vymáhanie pohľadávok
 
   - orgány verejnej moci,
 
·         poskytovatelia IT služieb / poskytovatelia cloudových služieb,
 
·         poskytovatelia logistických služieb, poskytovatelia poštových a dodávateľských služieb,
 
·         daňoví poradcovia,
 
Prenosy do tretích krajín
 
Pokiaľ bude nutné preniesť údaje tretím stranám v záujme dosiahnutia účelu spracovania údajov (napríklad dodanie tovaru), zabezpečíme, aby vaše údaje zostali na území Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Pokiaľ to vo výnimočných prípadoch nebude možné a bude nutné preniesť údaje do tretej krajiny, spoločnosť TARIN s.r.o. .prijme všetky nutné opatrenia (napríklad formou zmluvných doložiek podľa štandardu EÚ) na dosiahnutie primeranej úrovne ochrany údajov.
 
Poskytovanie nutných údajov
 
 
Spracúvame osobné údaje, ako je napríklad meno, adresa, e-mailová adresa atď. v rôznych situáciách spracovania. V týchto Zásadách ochrany súkromia vám chceme poskytnúť čo najpodrobnejší prehľad o tom, akým spôsobom zaobchádzame s vašimi údajmi, na akom právnom základe spracúvame vaše údaje a či je poskytovanie vašich údajov nutné na základe zmluvy alebo v súlade s právom.

Ak spoločnosť TARIN s.r.o. spracúva vaše údaje na základe zmluvy alebo v súlade s právom, polia na zadávanie údajov sa zobrazujú ako povinné, pokiaľ tieto informácie vyžadujeme na účely splnenia zmluvy alebo z dôvodu zákonom stanovenej požiadavky. Tieto povinné polia nájdete napríklad v priebehu objednávky. Ak povinné informácie nebudú zadané, nebudeme vám schopní poskytnúť naše služby.
Pokiaľ bude možné zadať dodatočné osobné údaje do voliteľných polí, požiadame vás, aby ste sa rozhodli, ktoré údaje nám chcete poskytnúť.
 
8.Postup objednávky v spoločnosti
 
Ak chcete uzavrieť, uskutočniť alebo vypovedať zmluvu alebo objednávku, budete musieť zadať svoje osobné údaje. Ide napríklad o tieto údaje:
 
   
 • krstné meno, priezvisko,
 •  
 • fakturačná a dodacia adresa,
 •  
 • e-mailová adresa,
 •  
 • fakturačné a platobné údaje,
 •  
 • podľa okolností telefónne  číslo.
 
Spracovanie objednávky tiež zahŕňa dodávku objednaného tovaru, spracovanie platby a zasielanie elektronických potvrdení objednávok a faktúr.

Radi by sme vás informovali, že v prípade žiadosti o zákaznícku podporu si vyhradzujeme právo spracovať vaše kontaktné údaje na vybavenie vašej žiadosti.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a spoločnosťou TARIN s.r.o.

Okrem prípadov, keď vaše kontaktné údaje použijeme na účely priameho marketingu, uchovávame údaje, ktoré sme získali s cieľom splniť zmluvu, do skončenia zákonom stanovenej a prípadnej zmluvnej záručnej lehoty a záručných práv. Po skončení tohto obdobia uchovávame informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu, ktoré sú nutné podľa obchodných a daňových právnych predpisov a v období záväzne stanovenom právnymi predpismi. V tomto období (spravidla desať rokov od okamihu uzavretia zmluvy) budú údaje opätovne spracované len v prípade kontroly zo strany finančnej správy na účely finančného a daňového overenia a s cieľom vyjasniť prípadnú trestnú činnosť.
 
 
On-line zákaznícke konto
 

Aby váš nákup bol v čo najväčšej možnej miere používateľsky ústretový, poskytujeme možnosť trvalého uloženia osobných údajov na zákazníckom konte zabezpečenom pomocou hesla. Registrácia je dobrovoľná. Po vytvorení používateľského konta nie je nutné opakovane zadávať údaje. Okrem toho údaje, ktoré boli uložené v súvislosti s vaším používateľským kontom, môžete kedykoľvek zobraziť. Máte tiež možnosť opraviť údaje alebo odstrániť používateľské konto. Upozorňujeme, že odstránenie používateľského konta online vedie len k jeho odstráneniu v systéme webového obchodu. Nemusí to však znamenať jeho odstránenie v nadväzujúcich systémoch. Po odstránení požívateľského konta by sa mali odstrániť všetky údaje, ktoré s ním súvisia, okrem údajov, ktoré sú potrebné na vybavenie objednávok zákazníkov.
Okrem údajov požadovaných v čase objednávky si tiež musíte určiť svoje vlastné heslo s cieľom nastaviť používateľské konto. Toto heslo sa spolu s e-mailovou adresou používa pri prístupe k používateľskému kontu.

Po prihlásení sa aktivujú tzv. trvalé cookies. Táto funkcia Vám počas 365 dní od prvého prihlásenia umožní prístup k Vášmu nákupnému košíku,. Z bezpečnostných dôvodov bude prístup do niektorých častí Vášho účtu, ako aj prístup k objednávkam a zmene Vašich údajov o adrese a platbe aj naďalej chránený heslom. Ak nechcete využívať túto funkciu, prosím odhláste sa na záver Vašej návštevy pomocou tlačidla na odhlásenie. Spracovanie prebieha v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno f) nariadenia GDPR EÚ. Náš oprávnený záujem vyplýva z toho, že Vám chceme sprostredkovať pohodlné využívanie našej webovej stránky/aplikácie.
 

Oznamovanie
Na základe objednávok ďalej získavame základné obchodné číselné údaje a hodnotíme ich bez spojenia s konkrétnymi osobami. Cieľom tohto postupu je obchodná optimalizácia našich procesov. Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem).

Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.
 
Navštevovanie našich webových lokalít
 
Pri prístupe na naše webové lokality budú získané určité údaje. Tieto údaje štatisticky vyhodnocujeme a používame ich len na ponuku individuálneho marketingového obsahu, zvýšenie príťažlivosti a zlepšenie obsahu a funkcií našej webovej lokality.

V súboroch denníka na našich serveroch ukladáme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky posiela váš prehliadač. Ide o tieto informácie:

- typ/verzia prehliadača,
- použitý operačný systém,
- adresa URL odkazujúceho servera (naposledy navštívená stránka),
- hostiteľské meno pristupujúceho koncového zariadenia (adresa IP, anonymizovaná),
- dátum a čas prístupu na server,

v prípade smartfónov, tabletov a ďalších koncových mobilných zariadení: výrobca/model. Nedochádza k žiadnemu ukladaniu týchto údajov v súvislosti s konkrétnou osobou. Nedochádza ani ku kombinovaniu týchto údajov s ďalšími zdrojmi údajov.

Právny základ pre spracovanie vašej adresy IP predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z nižšie uvedených účelov spracúvania:

- zaručenie bezproblémového pripojenia,
- zaručenie pohodlného používania našej webovej lokality/aplikácie,
- posúdenie zabezpečenia a stability systému.

Vašu adresu IP vo všeobecnosti uchovávame v anonymnej podobe a v priebehu tohto postupu nedochádza k žiadnej osobnej analýze. Celá adresa IP sa ukladá len na účely sledovania technických chýb a pokusov o hacking,.

S výnimkou uchovávania na účely zaznamenania obsahu vašu adresu IP následne včas odstránime po skončení vašej návštevy.
 
Reklama/Marketing
 
Údaje našich zákazníkov spracúvame na účely priameho marketingu v súlade so zákonnými ustanoveniami. V priebehu tohto postupu konkrétne zabezpečujeme, aby naše služby boli čo najviac prispôsobené vašim požiadavkám. Používame hodnoty pravdepodobnosti a snažíme sa, aby sme vám v ideálnom prípade predkladali len taký reklamný obsah, aký vás zaujíma.

Kedykoľvek môžete vzniesť námietku proti používaniu vašich údajov na účely priameho marketingu formou krátkeho písomného oznámenia zaslaného na adresu tarin@tarin.sk alebo odvolať svoj súhlas bez akýchkoľvek nákladov, okrem nákladov na prenos v súlade so základnými stanovenými tarifami.
 
Pokiaľ vznesiete námietku, vaša uvedená kontaktná adresa bude zablokovaná z hľadiska nadväzujúcich procesov súvisiacich s reklamou. Upozorňujeme, že vo výnimočných prípadoch je možné zasielanie reklamných materiálov aj po vznesení námietky. Dôvody sú technickej povahy a neznamená to, že sa vašou námietkou nezaoberáme.

Právny základ pre toto spracúvanie predstavuje paragraf 62, odsek 3 zákona č. 351/2011 Z.z., o elektronických komunikáciách a článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Je v našom záujme, aby sme posielali reklamu v súlade s požiadavkami, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

 
Kedykoľvek máte právo na bezplatný prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a podľa okolností na výmaz, ako aj právo vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich údajov z našej strany.
 
9.Súbory cookie, sledovanie, (opätovné) cielenie
 
Aby vám spoločnosť TARIN s.r.o. mohla poskytnúť najlepšiu možnú nákupnú skúsenosť, používa súbory cookie a sledovacie pixely. Používame ich v našich digitálnych službách a v bulletine. Pri používaní nastavenia súborov coockies na našej webovej stránke www.tarin.sk  používme cookiebot, kde si môžete nastaviť potrebné súhlasy.
 
Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne alebo tablete našimi digitálnymi službami a ktoré uchováva váš prehliadač.
Cookies zaisťujúce základnú funkčnosť a meranie
Súbory cookie používame pre zaistenie funkčnosti webových stránok a vykonávanie základných meraní na základe oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.
Týmto spôsobom v pseudonymizovanej forme meriame:
 
   
 • frekvenciu alebo prístup na  stránky alebo k výrobku,
 •  
 • prehliadanie našich stránok
 
Súbory cookie tiež slúžia na účel riadenia špeciálnych a pohodlných funkcií. Umožňujú nám optimálne prispôsobiť naše digitálne služby vašim požiadavkám a napríklad ponúkať našu reklamu len príležitostne pri špeciálnych ponukách.

Cookies pre analýzu a marketing

Cookies taktiež používame na zaistenie analytických a marketingových funkcií na základe vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR EÚ.

Používanie týchto technológií nám a našim reklamným partnerom umožňuje zvýšiť relevanciu našich akcií a kampaní. Viac informácií nájdete nižšie.

S cieľom merať efektívnosť našich on-line marketingových aktivít vykonávame krížové sledovanie zariadení (pseudonymizovaný profil) vrátane napr. PC, smartfónov a/alebo tabletov. Vaša IP adresa je zaznamenávaná iba v skrátenej podobe, takže nie je možné identifikovať príslušné spojenie.

Môžete vzniesť námietku proti osobnej analýze vašich údajov na účely zlepšovania našich služieb formou krátkeho písomného oznámenia na adresu objednavky@kvalita.sk alebo odvolať svoj súhlas.
 

10.Vaše príspevky súvisiace so spoločnosťou TARIN s.r.o. na stránkach sociálnych médií

 
Vaše príspevky hodnotíme interne a spracúvame ich ako správy. V priebehu tohto postupu nedochádza k žiadnemu spojeniu s vašou osobou alebo zákazníckym kontom. Vaše meno a fotografia zostávajú anonymné. V súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR je v našom záujme, aby sme vykonávali správu názorov a analyzovali vplyv sociálnych médií, a tento záujem sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného nariadenia.

Doplnky sociálnych sietí

 
Používame tiež funkcie doplnkov sociálnych sietí pre siete Facebook,. Doplnky sociálnych sietí sú technológie, ktoré vám ako používateľovi umožňujú sprístupňovať určitý obsah členom sociálnych sietí prostredníctvom priameho spojenia.

V záujme ochrany vášho súkromia ponúkame tieto doplnky ako tzv.
tlačidlá na dve kliknutia (metóda dvoch kliknutí). V priebehu tohto postupu používame technické riešenie s cieľom začleniť doplnky sociálnych sietí, ktoré bránia prenosu údajov prítomných na našej webovej lokalite v čase jej otvorenia (napríklad vašej adresy IP) na sociálne siete (napríklad na Facebook).

To znamená, že tlačidlá služieb Facebook (prevádzkovaná spoločnosťou FacebookInc., 1 HackerWay, Menlo Park, CA 94025, USA), sú štandardne neaktívne.

Neaktivujú sa, kým prvýkrát nekliknete na doplnok sociálnej siete. Obsah doplnkov sa prenáša priamo do prehliadača službami Facebook,  a Google a začlení sa do našej webovej lokality. Po druhom kliknutí na doplnok sociálnej siete môžete plne využívať funkcie, napríklad „Odporúčať“. Upozorňujeme na tieto okolnosti súvisiace s príslušnými doplnkami.
 
Informačný systém rezervácie a evidencia klientov
 
Účel spracovávania osobných údajov:
 
   
 • Predaj služieb, tovaru,  vyhotovenie platobných dokladov.
 •  
 • Poskytovanie zliav, bonusov  vracajúcim sa klientom prevádzkovateľa.
 
Objednávateľ zrealizovaním objednávky dáva Prevádzkovateľovi doleuvedený Súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s v zmysle  zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov v nasledovnom rozsahu:
 
   
 • Predaj tovarov a služieb
 •  
 • Marketingovými aktivitami.
 •  
 • Fotografickými a mediálnymi záznamami
   
11. Poučenie o právach dotknutej osoby:
 
Poučenie o dobrovoľnosti:
 
Dotknutá osoba nie je povinná súhlas udeliť a poskytnutý súhlas je možné  odvolať. Poskytnutý súhlas platí do odvolania.
 
V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje, preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona, na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.
 
Zákazník ako dotknutá osoba má právo:
 
   
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas  so spracúvaním osobných údajov
 •  
 • Právo požadovať od  prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje,      ktoré sa ho týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto      osobným údajom v zmysle ust. § 21 Zákona
 •  
 • Právo na opravu osobných údajov
 •  
 • Právo na vymazanie osobných údajov
 •  
 • Právo na obmedzenie spracúvania   osobných údajov
 •  
 • Právo namietať proti  spracúvaniu osobných údajov
 •  
 • Právo na prenos svojich  osobných údajov
 •  
 • Právo na to, aby sa naňho  nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom  spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa      ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú
 •  
 • Právo podať sťažnosť dozornému  orgánu, t.j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,   Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných      údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore so Zákonom a/alebo Nariadením
 
Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov:
 
Zákazník ako dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním poštovej zásielky na adresu sídla prevádzkovateľa alebo e-mailovej správy na adresu
 
Osobné údaje nebudú zverejňované. Dotknutá osoba bola informovaná o všetkých zákonom stanovených informáciách v zmysle § 19 Zákona
 
Spracovateľské operácie s osobnými údajmi:
 
Osobné údaje sa nebudú zverejňovať, a cezhraničný prenos osobných údajov sa nebude uskutočňovať. Osobné údaje môžu byť sprístupnené: poskytovateľovi IT servisu, prepravnej (kuriérskej) spoločnosti a poskytovateľovi webhostingu a štátnym kontrolným orgánom.
 
V prípade, že klient prestane súhlasiť so spracúvaním osobných údajov, môže požiadať prevádzkovateľa o skončenie spracúvania osobných údajov, v tomto prípade sa jeho osobné údaje zlikvidujú, resp. vymažú do 30 dní od zaslania písomnej žiadosti na mail:tarin@tarin.sk resp. písomne na adresu sídla spoločnosti.
 
Na základe písomnej žiadosti môže klient vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, odpis osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo  ak došlo k porušeniu zákona.
 
V súlade s uvedenými ustanoveniami o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním, poskytnutím, sprístupnením, všetkých údajov, ktoré som uviedol(a) v rámci registrácie prevádzkovateľom
 
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou (e-mailom, listovou zásielkou) alebo telefonickou formou, na základe čoho prevádzkovateľ jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení.Máte možnosť nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom, telefonicky alebo poštou. Keď nás kontaktujete, použijeme osobné údaje, ktoré nám v tomto rámci poskytnete dobrovoľne, s jediným cieľom kontaktovať vás a spracovať vašu žiadosť. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a), článok 6 odsek 1 písmeno b), článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.
Internetového obchodu  www.tarin.sk
 
 Obchodné meno
TARIN.s.r.o.
Slnečná 995/12
Ľubica 059 71
IČO: 36 764 582
 
 
I. Všeobecné ustanovenia
1.1.Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. A upravuje právny vzťah medzi Predávajúcim, ktorým je:
1.2.Predávajúcim je spoločnosť
Predávajúci  je platcom DPH /Dane z pridanej hodnoty/
(ďalej aj “Predávajúci”) a každou osobou, ktorá je Kupujúcim tovaru, alebo služieb ponúkaného Predávajúcim v Internetovom obchode Predávajúceho, a ktorá vystupuje v pozícii spotrebiteľa v zmysle ustanovení Všeobecných obchodných podmienok zverejnených v internetovom obchode Predávajúceho, tohto Reklamačného poriadku a príslušných zákonov definujúcich spotrebiteľa, v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, najmä zákonov: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v platnom znení
1.3.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Predávajúceho je:
Telefón: +421905553473 ,  Email: tarin@tarin.sk
1.4.Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
1.5.Tento Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ pri uplatňovaní práv z vád veci (tovaru), alebo služieb v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku s Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu Predávajúceho https://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=6563&SID=8&P=0  
1.6.Kupujúcim je každá osoba (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorá odoslala objednávku prostredníctvom elektronického objednávkového formulára využitím webového sídla Predávajúceho, prípadne ďalšími diaľkovo-komunikačnými prostriedkami.
1.7. Spotrebiteľom je Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, a ktorý pri uzatváraní kúpnej zmluvy prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho, nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.
1.8.Týmto reklamačným poriadkom sa upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcimi, ktorí sú spotrebiteľmi a Predávajúcim. S výnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklamačného poriadku (Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade ak Kupujúci nevystupuje v postavení spotrebiteľa).
1.9.Produkty (ďalej aj „Veci“) sú tovary, služby a elektronický obsah nedodávaný na hmotnom nosiči, ktoré sú určené k predaju a zároveň sú zverejnené v Internetovom obchode Predávajúceho.
II. Odkazy
2.1.Na vzťahy zo zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru, alebo služieb (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti (spotrebiteľmi), sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
2.2.Právne vzťahy vyplývajúce z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti /osoby, ktoré nie sú v postavení spotrebiteľa/ sa riadia podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. S výnimkou uvedenou v bode 4.12. tohto Reklamačného poriadku (Vyhlásenie Predávajúceho o záručnej dobe v prípade ak Kupujúci nevystupuje v postavení spotrebiteľa).
2.3.V zmysle §3, ods. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z.z. Predávajúci informuje spotrebiteľa, že neexistujú žiadne špeciálne príslušné kódexy správania, ku ktorým sa predávajúci zaviazal k ich dodržiavaniu, pričom kódexom správania sa rozumie dohoda, alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý sa zaviazal dodržiavať tento kódex správania vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám, alebo obchodným odvetviam, ak tieto nie sú ustanovené zákonom, alebo iným právnym predpisom alebo opatrením orgánu verejnej správy), ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže spotrebiteľ s nimi oboznámiť, alebo získať ich znenie.
III. Zodpovednosť Predávajúceho za vady produktov (tovarov a služieb)
3.1.Predávajúci je povinný dodať vec (tovar), alebo službu v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).
3.2.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec, alebo služba pri prevzatí Kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Predávajúci odporúča Kupujúcemu aby vady tovarov, alebo služieb uplatnil u Predávajúceho bez zbytočného odkladu. Pri použitých veciach Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
3.3.Kupujúci je oprávnený predávanú vec, alebo službu pred prevzatím prezrieť.
IV. Záručná doba
4.1.Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci, alebo služby Kupujúcim.
4.1.1. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musí Kupujúci  uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
4.1.2.Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov. Ak však je na tovare  uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje iba do dátumu vyznačeného na obale tovaru.
4.1.3.Pri potravinách, kde je uvedený dátum minimálnej trvanlivosti, je záručná doba platná do tohto dátumu.
4.2.Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
4.3.Ak ide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
4.4.Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
4.5.Na žiadosť Kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
4.6.Vyhlásením v záručnom liste vydanom Kupujúcemu alebo v reklame môže Predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí Predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
4.7.Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.
4.8.Ak dôjde k výmene za novú vec, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
4.9.Ak dôjde k výmene časti novej veci, u ktorej to povaha veci dovoľuje. Na uvedenú časť začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčasti veci, na ktorú bola poskytnutá záruka.
4.10.Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
4.11.Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
4.12.V nadväznosti na § 429, ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, Predávajúci vyhlasuje, že v prípade dĺžky záručnej doby v obchodných vzťahoch medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nevystupuje v postavení spotrebiteľa. Predávajúci preberá záruku za akosť tovaru v dĺžke trvania 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v zmysle ustanovenia Čl. IV, bod 4.1 tohto Reklamačného poriadku.
V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)
5.1.Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady veci, tovaru, alebo služby na adrese: tarin@tarin.sk, Slnečná 12, 05971 ľubica, Slovenská republika
Kupujúci môže vždy využiť právo uplatniť osobne reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie vzhľadom na povahu veci možné, alebo v sídle Predávajúceho, alebo prostredníctvom tretích osôb napr. prepravné spoločnosti, zásielkové spoločnosti, Slovenská pošta a.i.. Predávajúci odporúča Kupujúcim, aby k uplatneniu reklamácie využil tento Reklamačný formulár.
Pri reklamácii Predávajúci odporúča Kupujúcemu doložiť faktúru, záručný list, alebo iný doklad preukazujúci zakúpenie reklamovaného tovaru, alebo služby u Predávajúceho. Kupujúcemu Predávajúci odporúča, aby pri uplatňovaní reklamácie opísal vadu tovaru, alebo služby.
5.1.1.V prípade ak Kupujúci reklamuje tovar, alebo službu inak ako osobne, Predávajúci odporúča Kupujúcemu, aby zasielal tovar spolu s detailným popisom vady tovaru, a dokladom preukazujúcim zakúpenie tovaru od Predávajúceho (napríklad doklad o zaplatení, faktúra, záručný list), a to z dôvodu urýchlenia reklamačného procesu.
5.1.2.Tovar v prípade reklamácie odporúčame zasielať doporučenou formou. Tovar Predávajúci odporúča nezasielať formou dobierky, ktorá nebude zo strany Predávajúceho prevzatá.
5.1.3.Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
5.1.4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
5.2.Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa osobitného predpisu.
5.3.Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z. z. v platnom znení (pod vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku (predmetu reklamácie) za nový výrobok.
5.4.Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
5.5.Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
5.6.Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady tovarov a služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci, alebo služby má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
5.7.Náležitosti odborného posúdenia v zmysle bodu 5.4 tohto článku:
Odborné posúdenie musí obsahovať:
a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.
5.8.Ak to charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ Predávajúcemu (určenej osobe) výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu (určenej osobe), spotrebiteľ môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s Predávajúcim (určenou osobou) dohodnúť spôsob prepravy výrobku.
5.9.Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
VI. Práva Kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady
6.1.Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
6.2.Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
6.3.Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
6.4.Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
6.5.Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
VII. Záverečné ustanovenia
7.1.Tento Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty – Všeobecné obchodné podmienky a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
7.2.V prípade zmeny v Reklamačnom poriadku, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Reklamačného poriadku platného a účinného pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
7.3.Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia v Internetovom obchode .
IV Kúpna cena a platobné podmienky
 
 
1.Cena tovarov a služieb objednávaných prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená samostatne pre každý produkt a je platná v momente vytvorenia objednávky Kupujúcim.
 
 
2.Základným platidlom je mena euro.
 
 
3.Kúpna cena tovarov, alebo služieb uvedených v internetovom obchode Predávajúceho je celková cena tovarov, alebo služieb vrátane všetkých daní, pričom je zreteľne uvedená na Internetovom obchode Predávajúceho. V kúpnej cene tovarov, alebo služieb nie sú zahrnuté dopravné náklady, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov. Predávajúci nie je (JE) platcom DPH / dane z pridanej hodnoty/.
 
IV. Spôsoby platby
 
1. Za tovar a služby v Internetovom obchode Predávajúceho môžete platiť týmito spôsobmi:
 

 
1.2.platba v hotovoti pri osobnom prevzatí
 
1.4.platba prevodom na účet Predávajúceho – cena 0 Eur
 
V. Dodanie produktov
 
1.Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať Kupujúcemu tovary, alebo služby v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle čl. II, bod 2 a násl., týchto VOP. Zvyčajná lehota kedy Predávajúci tovar, alebo službu expeduje je však 1 pracovný deň odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle čl. II, bod 2 a nasl., týchto VOP.
 
1.1.Predávajúci je povinný dodať produkty Kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite spolu s daňovými dokladmi, ktoré sa vzťahujú k objednávke, a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre dané produkty prípadne služby.
 
2.Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená Kupujúcim v objednávke.
 
3.Dodanie produktu Predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám Kupujúceho (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 
4.Dodanie produktu je uskutočnené jeho prevzatím Kupujúcim (alebo Kupujúcim splnomocnenej osobe na prevzatie produktu).
 
5.Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v lehote, ktorá je v súlade s lehotou doručenia podľa týchto VOP, avšak len za predpokladu, že Kupujúcemu týmto konaním Predávajúceho nevzniknú žiadne dodatočné náklady, a len v prípade ak stým Kupujúci súhlasí.
 
 
V. Prevzatie produktu
 
 
1.Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na Kupujúceho až jeho riadnym prevzatím, pričom nezáleží na tom, či Kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej / splnomocnenej tretej osoby.
 
2.Prevzatím produktu prechádza na Kupujúceho vlastníctvo kúpeného produktu. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na Kupujúceho prevzatím produktu Kupujúcim na mieste dodania ním určenom.
 
2.1.Kupujúci má okrem iného právo neprevziať dodaný produkt od dopravcu, najmä pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch /uvedený výpočet je len demonštratívny, a nedotýka sa ďalších práv Kupujúceho neprevziať dodaný produkt/:
 
a) dodania produktu/produktov, ktoré sú v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou
 
b) dodania produktu/produktov, ktoré sú v poškodenom obale alebo,
 
c) dodania produktu/produktov, ktoré sú bez príslušných dokladov.
 
2.2.Pokiaľ dôjde k dodaniu produktu/produktov Kupujúcemu podľa písm. a) bodu 2.1 tohto článku, má Kupujúci okrem iného právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou produktu / produktov alebo ich opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo Kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.
 
3.Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny objednávky od Kupujúceho za dodaný tovar.
 
 
VI. Prepravné – spôsoby dopravy produktov a cena za ich dopravu
 
 
1.Prepravné náklady Predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho.
 
2. Spôsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktov:
 
2.1. Formy Dopravy:
 
2.1.1.Slovenská pošta
 
2.1.2.Kuriérska služba
 
2.1.3.Osobný odber
 
2.2.Ceny za Dopravu:
 

 
VII. Odstúpenie Kupujúceho od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu
 
 
1.Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych  dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si Predávajúci riadne a včas splnil informačné povinnosti podľa §  3 ods. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z.z.  v platnom znení .
 
Ak Predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.)., spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho do 14 dní odo dňa:
 
 
a) prevzatia tovaru podľa čl. VIII, bod 1.1. týchto VOP v prípade zmlúv, predmetom ktorých je predaj tovaru,
 
 
b) uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo
 
 
c) uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.
 
 
1.1.Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
 
 
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 
 
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 
 
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 
 
1.1.1.Ak Predávajúci poskytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  až dodatočne, najneskôr však do 12 mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
 
 
1.2.Ak Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z.z. v platnom znení  ani v dodatočnej lehote podľa čl. VIII bod 1.1.1. týchto VOP, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku podľa čl. VIII bod 1. týchto VOP
 
 
1.3.Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
 
2.Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. (§10 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z.).
 
 
3.Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od kúpnej zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Predávajúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Predávajúceho, ktorá je:
 
KVALITA, Spol s.r.o. , Sídlo: Námestie svätého Egídia, 38/89, 058 01 Poprad, Slovenská republika. Toto právo môže spotrebiteľ uplatniť aj v ktorejkoľvek prevádzkarni Predávajúceho.
 
 
4.Odstúpenie od kúpnej zmluvy možno u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Predávajúceho. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.
 
5.Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).  Zákona č. 102/2014 Z. z.
 
 
6.Spotrebiteľ môže k odstúpeniu od zmluvy bez uvedenia dôvodu využiť formulár odstúpenia od kúpnej zmluvy. Uvedený formulár je voľne prístupný na internetovej stránke Predávajúceho.
 
7.Ak spotrebiteľ od zmluvy odstúpi v zmysle zákona č.102/2014 Z.z., znáša náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z., a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z.z.
 
8.Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
9.V zmysle § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení., Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.
 
10.Zásielky poslané v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy ako dobierka nebudú zo strany Predávajúceho prevzaté. Kupujúcim odporúčame zasielať zásielky doporučene, alebo obdobnou formou bez uvedenia sumy dobierky.
 
 
11.Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak Predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i). Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 
12.Okrem povinností uvedených v odsekoch 1, 3 až 5 a § 9 ods. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
 
 
13.Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 
Konkrétne:
 
a)poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 
b)predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 
c)predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 
d)predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 
e)predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 
g)predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť,
 
h)vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal Predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy Predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 
i)predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 
j)predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 
k)poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa Predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 
l)poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 
14.V prípade odstúpenia od zmluvy Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi finančné prostriedky rovnakou formou, akou ich od spotrebiteľa obdržal. Meniť formu vrátenia finančných prostriedkov spotrebiteľovi, je možné len na základe súhlasu spotrebiteľa.
 
15.Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa § 9 odseku 1 zákona č. 102/2014. Z.z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 
16.Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014. Z.z. v platnom znení, spotrebiteľ je povinný uhradiť Predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia.
 
 
 
 
17.Spotrebiteľ nie je povinný platiť za
 
 
17.1.Služby poskytnuté počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy bez ohľadu na rozsah poskytnutého plnenia, ak:
 
 
17.1.1.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa § 3 ods. 1 písm. h) alebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
 
 
17.1.2.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
 
 
17.2.Úplne alebo čiastočne poskytnutý elektronický obsah, ktorý nie je dodávaný na hmotnom nosiči, ak:
 
 
17.2.1.Spotrebiteľ neudelil Predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu podľa § 4 ods. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
 
 
17.2.2.Spotrebiteľ nevyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu podľa prvého bodu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, alebo
 
 
17.2.3.Predávajúci neposkytol spotrebiteľovi potvrdenie v súlade s § 6 ods. 1 alebo ods. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Z. z. v platnom znení
 
 
18.Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť Predávajúcemu poštou, Predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa §9 ods. 1. zákona č. 102/2014. Z.z., v platnom znení
 
19.Predávajúci poučuje Kupujúceho, že ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak Kupujúci o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada:
 
 
19.1.Kupujúci udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy.
 
 
19.2.Predávajúci musí disponovať výslovným súhlasom Kupujúceho so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa bodu 19.1. článku VIII, týchto VOP.
 
 
VIII. Alternatívne riešenie sporov
 
 
1.V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
 
Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej  stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy vystupuje v postavení spotrebiteľa. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
 
Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim – spotrebiteľom vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 
 
 
 
IX. Záverečné ustanovenia
 
 
​Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:
 
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
 
so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj
 
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
 
Odbor výkonu dozoru
 
tel. č. 051/772 15 97
 
fax č. 051/772 15 96
 
email: pr@soi.sk
 
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
 
 
Príslušným orgánom vykonávajúci dozor v oblasti kvality a zdravotnej bezpečnosti potravinárskych, poľnohospodárskych a tabakových výrobkov či nekalých obchodných praktík pri ich predaj, je Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov
 
Levočská 12 08001 Prešov
 
Telefón sekretariát: 0517493650, +421517493650
 
Email: podatelna.PO@svps.sk
 
 
 
1.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená jeho umiestnením v Internetovom obchode Predávajúceho. V prípade zmeny vo Všeobecných obchodných podmienkach, vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok platných a účinných pri uzatvorení Kúpno-predajnej zmluvy, a to až do momentu jej zániku.
 
2.Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti /spotrebiteľmi/, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 
3.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Reklamačného poriadku a Zásad a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu. Dokumenty - Reklamačný poriadok a Zásady a poučenia o ochrane osobných údajov tohto internetového obchodu sú zverejnené na doméne Internetového obchodu Predávajúceho.
 
4.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode Predávajúceho
 
  

 
Návrat na obsah